POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat

DotGainen, SL, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de les dades personals ia la lliure circulació d'aquests dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), la informació de que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

En el cas de la persona titular de les dades, la necessitat de contactar amb el responsable del tractament de les dades podrà dirigir-se a:

  • Dotgainen SL

  • Cif: B65614299

  • Av. Diagonal 534, 08006 Barcelona

  • Correu electrònic: [email protected]

Finalitat del Tractament

Les seves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas de que l'usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;

– Respondre a les consultes i/o proporcionar les informacions requerides per l'usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l'usuari

– Utilitzeu les seves dades per contactarle, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

– Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avis legal o política de cookies.

– Es realitzaran anàlisis de perfils i d'usabilitat.

– Els dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en el compliment de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que s'han de fer en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remitint un escrit amb l'assumpte “Baja” a [email protected].

D'acord amb la LSSICE, DotGainen, SL no realitza pràctiques d'SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no ha estat prèviament sol·licitat o autoritzat per l'usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà el prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem els seus dades personals per a cap altra finalitat de les descrites salvo per obligació legal o requeriment judicial.

Conservació de les seves dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exercir el seu dret de cancel·lació o posició, o limitació al tractament. Sin embargo, conservaremos determinados datos personales identificativos y del tráfico durante el plazo máximo de 2 años para el caso de que fuera requerido por los Jueces y Tribunales o para incoar acciones internas derivadas de l'ús indebido de la página web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produiran efectes sobre les seves dades.

Legitimació del Tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment otorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment de marcat de la casilla corresponent a l'hora de reconèixer les seves dades.

El no facilitar els dades personals sol·licitats o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la imposibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos que hi ha una relació prèvia contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que s'han de tenir en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. . En els casos que hi ha una relació prèvia contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que s'han de tenir en virtut de la legislació vigent serà l'existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. .

Comunicacions

Qualsevol comunicació remitida quedarà incorporada als sistemes d'informació de Dotgainen SL, Al acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l'usuari conscient expressament a que DotGainen, SL realitzi les següents activitats i/o accions, salvo que l'usuari indiqui el contrari:

• L'enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l'activitat.

• En el cas de l'usuari ha consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l'enviament de les comunicacions per mitjans electrònics informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes. i tota la informació sobre els serveis i productes d'iguals o semblants als que van ser inicialment objecte de contractació o d'interès per l'usuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Medios Oficials de Comunicació

Si informa a l'usuari que els mitjans habilitats per l'empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats son: el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d'empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si Vd. remite la informació personal a través d'un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, la EMPRESA quedarà exenta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposa el mitjà en qüestió.

Destinataris de Cesiones o Transferències

DotGainen, SL no porta cap cessió o comunicació de dades salvo que hi ha necessitat razonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o obtenció prèvia del consentiment de l'usuari.

Tampoco es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delit per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposarà en aquest moment el prestador.

Drets de les Personas interessades

Com a usuari interessat, pot sol·licitar l'exercici dels següents drets davant DotGainen, SL presentant un escrit a la direcció postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a [email protected], indicant com Asunto: “LOPD, EJERCICIO DERECHOS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la ley.

Drets:

• Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.

• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resulten inexactes o incomplets.

• Dret de cancel·lació: permet suprimir les dades que resulten inadequades o excessives.

• Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no se'ls lleve a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'ls en el mateix.

• Limitació del tractament: conlleva el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.

• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclou l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeix efectes o afectes significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si es considera que poden haver vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

Informació Adicional
Informació que Recabamos:

Els dades reconeguts per part del responsable són els següents:

– Aquells que els usuaris suministren a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web

– Aquells inclosos en els diferents formularis previstos a la pàgina web

– Dades reconegudes a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de cookies.

La negativa a suministrar els dades obligatoris suposarà la imposibilitat d'atendre la concreta sol·licitud de que es tracta. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens faciliten són exactes, actuals i veraces. Les rogem que en cas de modificació, comuniqueu immediatament la mateixa falta a la informació en el tractament estigui en tot moment actualitzat i no conté errors.

Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.dotgainen.es li sol·licitem que ens proporcione informació sobre vostè, inclòs el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de débit.

Redes Socials

Le informamos que DotGainen, SL pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es porta al cap de les persones que s'han seguit a les xarxes socials (i/o realitzen qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de DotGainen, SL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertenezcan a la red social que proceda en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

DotGainen, SL tractarà les seves dades amb les finalitats d'administrar correctament la seva presència a la red social, informant-li d'activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Redes Socials permeten.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que sean presuntamente il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presuntament il·lícites o contravenguen els principis de la bona fe.

– Que atenten contra els drets fonamentals de les persones, falten a la cortesia en la red, molesten o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general quins són els continguts que DotGainen, SL considere inapropiats.

– I en general que contravengan els principis de legalitat, honradez, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Asimismo, DotGainen, SL es reserva la potestat de retirar, sense previ avis del lloc web o de la red social corporativa aquells continguts que es consideren inapropiats.

Les comunicacions remitides a través de les xarxes socials seran incorporades a una arxiu propietat de DotGainen, SL, us poden enviar informació del seu interès.

Podeu accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de DotGainen, SL, mitjançant el següent enllaç: www.empresa.com/politicadeprivacidad.

En tot cas, si Vd. remite informació personal a través de la red social, DotGainen, SL quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, debiendo l'usuari en cas de querer conèixer-les, consultar les condicions particulars corresponents de la red en qüestió.

Medides de Seguretat

Les dades que ens faciliten es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxes, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

Idioma

L'idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l'espanyol. Per tant, en cas de que hi hauria alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevalecerà la versió en espanyol.

Enviament CV

En el supòsit de que l'usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, les informacions que les dades aportades seran tractats per fer-lo partícip dels processos de selecció que pugui haver, portant a terme un anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L'informam que és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de forma que no acceptaran els currículums remitits per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en els dades, us ens demanem el comunicat per escrit el més abans possible, amb l'objecte de mantenir els seus dades debidament actualitzats.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d'un any, transcorrerà el que es procedirà a la supressió de les dades garantint-se un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com a la seva destrucció posterior. En aquest sentit, transcorreu l'esmentat termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del Responsable, ens hem de remetre novament el seu currículum.

Les dades podran tractar i/o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fines abans informats.

Publicació de su Testimoni

En el supòsit de que l'usuari vol publicar la seva opinió a la web, les informacions que les dades aportades seran tractats seran per a atendre les propostes de propostes, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per a ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Els dades es conservaran mentre hagi un interès mutu per mantenir el tractament final i quan no sigui necessari per a tal fin, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L'únic dato personal que es publicarà el testimoni serà el seu nom.

Canvis en la Presente Política de Privacitat

DotGainen, SL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-se a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

A tots els efectes de les relacions entre DotGainen, SL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, es presenta en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i la jurisdicció espanyola a la qual s'entén expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats. o relacionats amb el seu ús els Juzgados y Tribunales de Barcelona.

caCatalà